Všeobecné obchodní podmínky

O podmínkách

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky” či „Podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi námi:

Core Education s.r.o. (vlastník ochranné známky Lucy Diamonds a provozovatel webového portálu www.lucydiamonds.cz), se sídlem v Praze, Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČO 29120365, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 388051 vedeném u Městského soudu v Praze (dále jen Prodávající”),

e-mail: info@lucydiamonds.cz, telefon: +420 737 402 712,

a Vámi, jakožto naším zákazníkem (dále jen „Kupující“).

Tyto práva a povinnosti vznikají v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách LucyDiamonds.cz.

 

 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde .

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním Obchodních podmínek, za jejichž účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat Obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále společně jako „podnikatel“), pokud tak není výslovně uvedeno.

U všech nákupů Zboží na našem E-shopu je Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu či jiným způsobem, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1. Základní pojmy

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
1.8. Vy („Kupující“) jste osoba nakupující na našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na našem E-shopu.
 

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1. Tyto obchodní podmínky se vztahují ke koupi Zboží přes webové rozhraní E-shopu, ale také k uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Námi prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, zejména prostřednictvím e-mailu či telefonu.
2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
2.3. Uzavřením Smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami a potvrzuje, že se s nimi seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl Námi dostatečným způsobem před uzavřením Smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit.
 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, tedy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);
b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu; pokud máte zájem o uvedení rytiny na šperk, můžete do poznámky uvést text rytiny. Upozorňujeme Vás, že v případě rytiny či jiné úpravy šperku na přání, nemáte možnost od Smlouvy odstoupit, jak dále uvádíme v čl. 9.5 těchto podmínek.

Prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.

3.4. V průběhu tvorby Objednávky můžete až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
3.5. O obdržení Vaší objednávky Vás budeme informovat obratem na Vámi uvedený email, nejedná se však o samotné potvrzení přijetí Vaší objednávky. Toto potvrzení o přijetí Vám odešleme v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Současně s potvrzením Objednávky, nejpozději ale s dodáním Zboží bude Kupujícímu zaslán návod k použití Zboží označený „Péče o šperky“. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
3.6. Již odeslanou Objednávku lze změnit nebo zrušit telefonicky nebo emailem pouze před naším přijetím. Po potvrzení přijetí Objednávky je zrušení nebo změna možná jen po dohodě s námi, v opačném případě máme nárok na náhradu již vynaložených nákladů na výrobu tohoto Zboží.
3.7. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
3.8. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
3.9. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
3.10. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
3.11. Objednávku je možné učinit také e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, který je uvedený na webovém rozhraní E-shopu. V takovém případě Vám jako odpověď na Vaši objednávku nejprve zašleme prostřednictvím elektronické pošty nabídku na uzavření Smlouvy, který bude obsahovat specifikaci Zboží, jeho Cenu, Cenu za dopravu a termín jeho dodání. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši Nabídku potvrdíte. Pokud byste měli k naší Nabídce jakékoliv (i nepodstatné změny) považuje se taková odpověď za novou nabídku a Smlouva uzavřena až na základě akceptace této nové nabídky z Naší strany.
 

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 3 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
 

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5 dnů od uzavření Smlouvy.
b) Hotově. Hotově lze hradit Zboží na naší provozovně Haštalská 760/27, Praha 1, kde Vám zároveň vystavíme doklad o zaplacení. V případě platby v hotovosti je celková cena Zboží splatná do 5 dnů od uzavření Smlouvy.
c) Platební kartou online přes platební bránu. 
Postup a podmínky uplatnění dárkového poukazu pro úhradu částečné částky z Celkové ceny jsou popsány v odstavci 6 těchto Podmínek.
5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.
5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby či zpracování poukazu.
 

6. DÁRKOVÉ POUKAZY

6.1. Čerpání dárkového poukazu Lucy Diamonds (dále jen „Poukaz“) je možné po zadání čísla poukazu do poznámky před platbou za zboží (2. krok – Pokladna), přičemž hodnota bude odečtena v potvrzení objednávky emailem, který bude zároveň obsahovat i instrukce pro platbu. Poukaz lze uplatnit také osobně při nákupu na prodejně. Pro uplatnění je nutné mít poukaz s sebou nebo znát unikátní číselný kód z Poukazu.
6.2. Každý Poukaz lze čerpat jen jednou a dle pokynů uvedených na Poukazu (např. jen při nákupu nad určitou částku). Poukaz lze čerpat jen do doby platnosti uvedeném na Poukazu, po uplynutí této doby se Poukaz stává neplatným.
6.3. Poukaz nelze směnit za peníze ani jednotlivé Poukazy kombinovat nebo sčítat. Jednotlivé Poukazy jsou přenosné a převoditelné na jinou osobu.
6.4. Poukaz nelze kombinovat ani sčítat se slevovými akcemi.
 

7. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

7.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 3 měsíců způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
a) Osobní odběr na Naší provozovně Lucy Diamonds, Haštalská 760/27, 110 00, Praha;
b) Doručení prostřednictvím dopravní společnosti Česká pošta (v rámci ČR) nebo DHL pro zahraniční přepravu.
7.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci zemí EU.
7.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.

Zboží na skladě zpravidla expedujeme do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky (při platbě kartou online a osobním odběru) nebo od připsání celkové částky na náš účet (při bezhotovostní platbě).

O době doručení zboží, které není skladem a zboží na zakázku vás budeme informovat, zpravidla ale v řádu několika týdnů. Dobu dodání externími dopravci nemůžeme ovlivnit, v případě zdržení nás kontaktujte. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

7.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
7.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 7.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což od Vás můžeme požadovat náklady vzniklé uskladněním Zboží. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
7.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
7.7. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 7.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
7.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

8.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
8.2. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, hmotnosti a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme (viz návod k použití označený jako „Péče o šperky“) a ke kterému se obvykle používá;
c) odpovídá jakostí a provedením předloze, která Vám byla poskytnuta před uzavřením Smlouvy;
d) nemá právní vady, tj. zboží ani žádnou jeho část nevlastní třetí strana a Zboží je vybaveno dokumenty pravosti.
8.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 8.2., můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat).
8.4. Kromě práv z vadného plnění Vám nabízíme i možnost jedné výměny velikosti prstenu zdarma. Pokud Vám tedy velikost prstenu nesedí, máte možnost nám do 90 dnů od doručení Zboží zaslat na své náklady prsten, jehož velikost si přejete vyměnit. Prsten nám zašlete společně s formulářem, který tvořípřílohu č. 1 těchto VOP, ve kterém vyznačíte požadované údaje a jakou novou velikost prstenu si přejete. Do 30 dnů od doručení prstenu Vám zašleme na Naše náklady prsten ve Vámi požadované velikosti. Tuto možnost poskytujeme s výhradou naskladnění požadované velikosti prstenu, pokud tedy Vaši požadovanou velikost už mít nebudeme, jsme oprávněni Vám zaslat zpět původní prsten bez výměny a Vy nemáte právo na náhradu škody. Opakovaná výměna velikosti prstenu je možná s úhradou 500 – 1000 kč v závislosti na náročnosti úpravy.
8.5. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady (výměnu Zboží), nebo dodáním chybějící části Zboží; přičemž:
právo na výměnu Zboží máte pouze pokud jste nám jej vrátili ve stavu, v jakém jste ho obdrželi;

v případě, že je vadná jen část zboží, nemáte právo na výměnu celého Zboží, ale jen vadné části;

b) na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

c) přiměřenou slevu z Ceny, a to pouze s ohledem na rozsah vady vzhledem k celkové hodnotě Zboží,

d) odstoupení od Smlouvy (vrácení Ceny), a to v případě, že:
odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
se vada projeví opakovaně,
je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

8.6. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
8.7. Právo na odstoupení od Smlouvy Vám nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná, v tomto případě poskytneme pouze nárok na slevu z celkové Ceny Zboží.
8.8. Vpřípadě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
8.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
8.10. Reklamaci můžete uplatnit:
a) osobně na adrese Lucy Diamonds, Haštalská 760/27, 110 00, Praha 1.
b) Vyplněním Formuláře, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek a zasláním buď dohromady z reklamovaným Zbožím na naši adresu. Nebo zasláním Formuláře na náš email a následným doručením Zboží na naši adresu.

V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit.

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura).

Náklady na dopravu vadného Zboží v případě oprávněného uplatnění reklamace hradíme my. Toto právo musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které jste právo uplatnili.

Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

8.11. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
b) co je obsahem reklamace;
c) jaký způsob vyřízení vadného plnění požadujete a jaký způsob jsme dle Vašeho práva uplatnili. Pokud zvolíte právo, které Vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno, budeme Vás kontaktovat a můžete zvolit jiné právo v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Toto potvrzení Vám buď předáme osobně nebo doručíme emailem.

8.12. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, reklamaci Zboží vyřizujeme do 30 dnů od obdržení reklamace a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů.
8.13. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.
8.14. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
8.15. V případě, že jste spotřebiteli, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.
 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
9.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi Zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí.
9.3. V případě, že jste podnikateli, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
9.4. Od Smlouvy můžete odstoupit zasláním Formuláře o odstoupení od smlouvy, poskytovaným z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek, či jakýmkoliv prokazatelným způsobem. Formulář nám zašlete buď s vráceným Zbožím na Naši adresu nebo jej zašlete zvlášť na Náš email a poté ihned odešlete vrácené zboží na Naši adresu.

Zboží neodesílejte na dobírku, v případě tohoto druhu odeslání nemáme povinnost jej převzít. K vrácení Zboží doporučujeme využít doručení Českou poštou nebo kurýrní službou a pojistit zásilku na hodnotu Zboží.

9.5. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvyplnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku a to:
a) Zboží bylo upraveno dle Vašich individuálních požadavků a přání (úpravy velikosti šperku, personifikované šperky, šperky s osobními rytinami, změna zapínání u náušnic).
9.6. Lhůta k odstoupení dle čl. 9.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
9.7. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
9.8. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený ve Formuláři odstoupení od Smlouvy. Pokud byla platba provedena Poukazem, vystavíme Vám náhradní Poukaz se stejnými podmínkami uplatnění, který Vám zašleme na e-mailovou adresu. Pokud v mezičase došlo k uplynutí doby k uplatnění Poukazu, vystavíme náhradní poukaz, kde bude doba k uplatnění Poukazu prodloužena o 30 dní. Dovolujeme si Vás upozornit, že dobu k uplatnění náhradního poukazu již neprodlužujeme. ČástkaVám však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, včetně originálního obalu a přiložených certifikátů.
9.9. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

Upozorňujeme vás, že mezinárodní certifikát zasílaný s některými šperky, jakož i dárková krabička, je součástí Zboží a v případě odstoupení od smlouvy jste povinni tento certifikát a dárkovou krabičku vrátit společně se šperkem.

Pro případ, že nevrátíte tyto součásti Zboží, jsme oprávněni požadovat po Vás náklady spojené s uvedením balení šperku do původního stavu a náklady vynaložené k opětovnému vydání certifikátu. Náklady na uvedení Zboží do původního stavu jsou obvykle stanoveny v min. výši 500,- Kč a náklady na získání nového certifikátu v min. výši Námi prokázaných nákladů na toto opětovné vydání.

9.10. Pokud jste v souvislosti s nákupem Zboží od Nás obdrželi dárky, a využili jste možnost odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů, máte rovněž povinnost se Zbožím vrátit i poskytnuté dárky.
9.11. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 7.3 Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace.

Od Smlouvy můžeme také kdykoli odstoupit v případě, že v okamžiku uzavření Smlouvy byla na našem webovém rozhraní Eshopu uvedena zjevně chybná cena – viz článek 3.8 těchto Podmínek.

9.12. V případě, že nakupujete zboží jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.
 

10. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

10.1. Nejsme ve vztahu ke Kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy uvedené v úvodu těchto Obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Kupujícího.
10.3. Kontrolu dodržování zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších předpisů, provádí Puncovní úřad (www.puncovniurad.cz).
10.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
10.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

11.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní Eshopu (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn Naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování jakýchkoli fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní. 

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

11.2. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit Nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
12.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
12.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
12.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
12.5. Přílohou Podmínek Formulář pro odstoupení od smlouvy, reklamaci a výměnu zboží.
12.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
12.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1. listopadu 2023.
 

formulář v .PDF souboru ke stažení

formulář v .DOCX souboru ke stažení

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMACI A VÝMĚNU ZBOŽÍ

Core Education s.r.o.

Lucy Diamonds

Haštalská 760/27, 110 00, Praha 1

Číslo Vaší objednávky: __________________________________________________________________  

Kód šperku (najdete v objednávce):________________________________________________________

Jméno zákazníka: ______________________________________________________________________

Adresa: ______________________________________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________________________________

Email: _______________________________________________________________________________  

Číslo bankovního účtu: __________________________________________________________________

Vyberte jednu z následujících možností:

Vrácení šperku do 14 dnů bez udání důvodu
Výměna šperku

uveďte důvod: ___________________________________________________________________

Výměna velikosti prstenu         původní velikost  __________       požadovaná velikost __________
Reklamace

uveďte důvod a navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

___________________________________________________________________ 

Obsah zásilky:

Vyplněný formulář
Šperk
Krabička
Mezinárodní certifikát (pokud byl ke šperku vydán)

Kompletní zásilku nám prosím zašlete zpět na naši adresu Core Education s.r.o., Lucy Diamonds, Haštalská 760/27, 110 00, Praha 1 nebo doručte osobně na Naši provozovnu.

Scroll To Top
  • Menu
Zavřít
Domů
0 Oblíbené

Váš košík 0

Zavřít

Váš košík je prázdný!

Pokračovat v nákupu